00:00
/
00:00

Nda-zhinoodetaami gegoo wii-zhinoomaageyaang / We Point With Our Lips

Nda-zhinoodetaami gegoo wii-zhinoomaageyaang
Gaamino Bimaadizidikwe

Gindaapkweying Gaadanokwii / Ka’tarohnkwi / Ken’tarókwen—Anishinaabeg. Haudenosaunee, miiniwaa Huron-Wendat e-ko gnoowaabjigaadeg aw Agnes Etherington Enji-zhinoomaa-gamig, 2023.

Maamoo-gindaasyaan miiniwaa go wii-naanaagedemaang 2.0

Gindaaswin miiniwaa naagidenjigeng ndoo-waabdaanaa wiijkiiwendwen enji dbaajimowin zhiwe enji maamooji-gengaadeg toon gegoo. Wegensh dbaajimowin debaachigaadeg?

Mesenaatesjiged : Emily Joyce, Studio Q
e-niigaaziikidang enji naanaagide’enjigaadeg gegoo enji maamisjigaadeg : Sebastian De Line
E-aanji-gindaang wi gaa-chidchigaade mezinaatesjieng : Jay Middaugh

Nookiimgad :
Daphine Odjig, Nswi zhiwe, 1979. Mide nokaazwin nji zhizhiigining. Gaa-ndaademaaged Helen Howard, 2022

Jane Ash Poitras, Poundmaker bemnaaginan gwison gaa-dibenmaad Aadeg Gchi-zid, mide miiniwaa gchi-konoomaage-gamig nji giw gaa-mesinaazgaadeg nji Wi zhiigin. Gaa-miigwed Albert miiniwaa Christa Fell, 1999.

Translated by Shirley Williams and Elizabeth Osawamick
…..

We Point With Our Lips
Gaamino Bimaadizidikwe / Lisa Cooke Ravensbergen

Commissioned in Gaadanokwii / Ka’tarohnkwi / Ken’tarókwen—Anishinaabek, Haudenosaunee, and Huron-Wendat territories by Agnes Etherington Art Centre, 2023.

Collection Count + Care 2.0
Count + Care seeks relationships within and conversations across the collection. What stories does the collection tell?

Videographer: Emily Joyce, Studio Q
Curator: Sebastian De Line
Video Editor: Jay Middaugh

Works:
Daphne Odjig, Three Within, 1979, oil on canvas. Bequest of Helen Howard, 2022

Jane Ash Poitras, Poundmaker Adopted Son of Crow Foot, 1998, oil and collage with photograph on canvas. Gift of Albert and Christa Fell, 1999
……

Pointer du bout des lèvres
Gaamino Bimaadizidikwe / Lisa Cooke Ravensbergen

Commandé à Gaadanokwii / Ka’tarohnkwi / Ken’tarókwen—territoires Anishinaabek, Haudenosaunee et Huron-Wendat—par le Musée d’art Agnes Etherington, 2023.

La collection. Prise en compte, prise à cœur. 2.0
Prise en compte, prise à cœur cherche à tisser des liens et des dialogues entre les œuvres de la collection. Quelles histoires la collection raconte-t-elle ?

Vidéographe : Emily Joyce, Studio Q
Commissaire : Sebastian De Line
Monteur : Jay Middaugh

Œuvres :
Daphne Odjig, Trois à l’intérieur, 1979, huile sur toile. Legs de Helen Howard, 2022

Jane Ash Poitras, Poundmaker, fils adoptif de Crow Foot, 1998, huile et collage avec photographie sur toile. Don d’Albert et Christa Fell, 1999

Translated by Nathalie de Blois

Footnotes
Image Credits

Subscribe to our “This Week at Agnes” e-newsletter to stay abreast of events, news and opportunities at the art museum.